അഭിമന്യുവധം ഉയർത്തുന്ന കാതലായ പ്രശ്നം

സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻറെ മാതാവിൻറെ വിലാപം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്. ആ ശബ്ദം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നതേയില്ല.

Continue reading “അഭിമന്യുവധം ഉയർത്തുന്ന കാതലായ പ്രശ്നം”

To Gain a View of the Elephant – India, History, Modernity, and Marx : Ravi Sinha

Guest Post by Ravi Sinha

(Marx Bicentennial lecture – Acharya Nagarjuna University, Guntur, March 16, 2018)

etaddhastidarshana iva jatyandhah

That is like people blind by birth viewing an elephant.

  • (Shankaracharya’s bhasya on Chandogya-Upanisad 18.1)[1]

 

It was six blind men of Indostan,

To learning much inclined,

Who went to see the Elephant

(Though all of them were blind),

That each by observation

Might satisfy his mind.

  • John Godfrey Saxe[2]

The ancient Indian parable of blind men and the elephant, popularized in modern times by John Godfrey Saxe’s nineteenth century poem, has often been deployed in philosophical discourses about the nature of reality and its relationship to sense perception. It has served as a useful metaphor in many an argument about empiricist epistemology, moral relativism, cultural plurality, even religious tolerance. No such usage is intended here. My purpose in starting out with the parable is mostly methodological – how does one put together a vision of the beast based on necessarily partial observations of it. Continue reading “To Gain a View of the Elephant – India, History, Modernity, and Marx : Ravi Sinha”

The Festering Sore of the Caste-Wall at Vadayambady: T T Sreekumar

T T Sreekumar, an important commentator on contemporary politics in Kerala — a public intellectual who now qualifies to be an irritant in the eyes of the Kerala police, now that he has openly declared his allegiance to the dalit people fighting injustice and Vadayambady and inaugurated a protest-event there — writes about the issue and its historical origins:

When I visited Vadayambady the other day to express my solidarity with the cause of the agitation, what I witnessed there was an atmosphere of utmost fear and police terror. A big task force of police was stationed at the location. The team that included the special branch officers, had created a situation of terror at the peaceful site. Activists mentioned that a particular police officer continuously hurled abuses, including caste abuses, at the protesters that included Dalit women and children. When the protest began to draw national attention, the ruling dispensation of CPIM that had hitherto remained unconcerned has started to take up some damage control measures. However, when they finally arrived at the site of the agitation almost after a year since the agitation began, the CPIM leaders allegedly refused to address the caste question involved. Dalit activists, including women activists, surrounded them and raised several objections to this attitude pointing to their sheer hypocrisy and lack of integrity.

Read more at:

https://countercurrents.org/2018/02/02/fighting-peripheralization-dalit-movement-hindu-caste-wall-kerala/

 

Malayali Feminism 2018: In the Light of Vadayambady and Hadiya’s Struggle

The almost insoluble task is to let neither the power of others, not our own powerlessness, stupefy us.

Adorno.

As frightening spectres of untouchability and unseeability hover around the festering sore of the ‘caste-wall’ at Vadayambady in Kerala, as the so-called mainstream left-led government here continues to pour its energy and resources into aiding and abetting caste devils there, as most mainstream media turns a blind eye, as the Kerala police continues its mad-dog-left-loose act, many friends ask me: why have you not yet written about the struggle there of dalit people fighting of the demon of caste now completely, shamelessly ,in the public once more? Continue reading “Malayali Feminism 2018: In the Light of Vadayambady and Hadiya’s Struggle”

An open letter to Brinda Karat: why do female supporters of the Kerala CPIM spew such venom at Hadiya?

Dear Comrade

I can hardly describe the joy and relief I felt reading your piece on the Hadiya case in the Hindu yesterday. By now I am nearly deaf from the cacophony of misogyny, islamophobia, and sheer short-sighted rage that CPM supporters on Facebook are unleashing against this young woman.

Your voice of sanity, Comrade, is therefore a great restorative. If not for your writing, one could have well thought that the CPM was nothing more than a bunch of short sighted, power hungry, strategisers, whose total lack of ethics and values is covered up by a vapid, outdated rationalism and an equally problematic liberalism. You refuse to condemn Hadiya for choosing Islam. You acknowledge that she is brave. You unequivocally reject the father and other minions of patriarchy. You rightly criticise state patriarchy evident in the Supreme Court. Unlike many CPM supporters here, you have no illusions about the times we live in; you are clearly aware that the NIA is not something which will spare us if we stay good. Importantly, you put paid to the idea that the High Court judgement that sanctioned her illegal custody was justified — an idea assiduously nurtured by certain public figures allied with the CPM against religious Muslims. Comrade, thank you again for being so forthright and in the face of snarling islamophobes in your own ranks actually gunning for the voice you raised against her illegal custody long back.

Continue reading “An open letter to Brinda Karat: why do female supporters of the Kerala CPIM spew such venom at Hadiya?”

The Gates of Vaikuntam?

When Hadiya Shafin shouted to the crowd that she converted voluntarily, that Shafin was her chosen husband, and that she wished to spend her life with him, some leading rationalist liberal feminists in Kerala sniggered at her: be grateful for the Indian Constitution which allows you to make a choice. This statement hid a despicable insult to her choice of Islam, slyly implying that it would not permit her any choices.

Goodness knows where these puerile, vain, indurate minds live their everyday lives.  Maybe they are either still able to insulate themselves somehow from the onslaught of Hindutva violence, or find it useful to use the arms of this Hindutva hegemonised thuggish state to their narrow, shamefully narrow, ends.

Whatever, I could see no trace of the protective presence of the Indian Constitution when the Supreme Court heard Hadiya. I could see not the highest court of Justice of a vibrant democracy but I got a sense of how the Gates of Celestial Vaikuntam may look like:

Read more at : https://thewire.in/200701/hadiya-supreme-court-nia/

 

 

 

Hadiya’s Safety is the Kerala Government’s Responsibility: Rajathi Salma writes to the Chief Minister of Kerala

[This is the text of the open letter to the Chief Minister of Kerala from the celebrated Tamil poet Rajathi Salma, a leading literary and activist voice from South India whose writing has often revealed the pain and poignancy of women’s unfreedoms and the denial of a creative life of choice to them. This is about the never-ending agony that the confinement of a young woman, Hadiya, by her father, has become. Hadiya is to be heard by the Supreme Court of India on 27 November 2017, but the Kerala government refuses to take responsibility for her safe travel to Delhi, after many many pleas from civil society] Continue reading “Hadiya’s Safety is the Kerala Government’s Responsibility: Rajathi Salma writes to the Chief Minister of Kerala”