All posts by jdevika

കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും അരാഷ്ട്രീയതയുടെ പിണറായിശൈലിയും

കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളം നടക്കുന്ന സിഏഏ-എൻ ആർ സി വിരുദ്ധസമരങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം   ഉള്ളുപൊള്ളയായ രാഷ്ട്രീയ അവബോധങ്ങളിലും സുഖസ്ഥലങ്ങളിലും നീറുപോലെ കടിച്ചുപറിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം — താഹയും അലനും സഹിക്കുന്ന അനീതി. യുഏപിഏ അറസ്റ്റുകൾ മുൻപ് മുസ്ലീംയുവാക്കളെ ഉന്നംവച്ചപ്പോൾ അവർ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് – പലപ്പോഴും കാര്യമായ തെളിവൊന്നുമില്ലാതെ — വിശ്വസിച്ചു മനഃസാക്ഷിയെ  നാം പാട്ടുപാടി ഉറക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന പാർട്ടിവിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം അറിയാം, അവർ നിരപരാധികളാണെന്ന്. Continue reading കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയും അരാഷ്ട്രീയതയുടെ പിണറായിശൈലിയും

Do not Forget Allen and Twaha as we fight the U-r-b-a-n N-a-z-i

As we in Kerala gear up for the long struggle that can cease only when the evil of Hindutva is finally uprooted from India and Kerala, and only after the toxins that it has spewed is wiped clean from the hearts and souls of our brethren, my only request is: please do not forget Allen and Twaha. Continue reading Do not Forget Allen and Twaha as we fight the U-r-b-a-n N-a-z-i

Against Aachaaram: Moorkothu Kumaran’s Dream of the Future

This is the fifth in a series titled Against Aachaaram: A Dossier from Malayalam on Kafila. The note below is by J Devika. The excerpt from the essay by Moorkothu Kumaran has been translated by K R GOPIKRISHNA.

Moorkothu Kumaran (1874- 1941) was one of Malayalam’s earliest short story writers, literary critics, and public intellectuals. Born in the avarna Thiyya community in north Malabar, he was educated at Thalassery and Madras and was closely associated with Sreenarayana Guru. He was active in the SNDP Yogam in its early years and highly influential through his pioneering journalism and contributions to modern Malayalam, as it was shaped in and through the new voices that were now heard in the emergent public sphere.

Below is an excerpt from an essay of his titled ‘Oru Pusrushasamajam’ (A Men’s Association), in which he indulges in a fantasy of a social event set in 2029. Written in the late nineteenth century, it imagines a world which women have taken over, and where the Manusmrithi is a long-lost and obscure text, while the writings of late-nineteenth century women authors, like Tottaikkattu Ikkavamma, are widely in circulation. In other words, a world in which the aachaaram of Manu has somewhat declined, though there are indications that it has not disappeared fully.

Reading this, one cannot help noticing the fallacy often shared, sadly enough, by reformers and conservatives, then and now: that empowered women will merely seize patriarchal-caste-heteronormative power and exercise it unchanged. And so their imagined utopias of gender equality inevitably look like the inverted version of patriarchal society. But perhaps Moorkoth Kumaran leaves us a clue about why this was so: as is evident from the extract below, caste seems alive and well despite the disappearance of Manusmrithi– the privileged sudra identity of Menon, Nair seem untouched, alongside upwardly mobile individuals born in lower castes aspiring to the new savarna status. It is not, however, clear that Moorkoth makes this gesture deliberately.

Sadly enough, this aspect of the emergent order of gender, in which the new empowered woman (irrespective of where she originates in the spectrum of castes sharing the renewed Brahmin-sudra social contract or among the avarna individuals who seek upward mobility into the savarna, partakes in the refurbished savarna power) was hardly ever discussed. In this fantasy, it is stretched to its maximum, and so the ‘oppressed’ men now complain of women inverting the order, in effect, behaving like upper caste men of the late19th century. Women have removed all portions of aachaaram that limit them and imposed those on men, but they have not delegitimised caste, one may suppose. In short,  women have managed to replace words like paativratyam with others like patnivratyam.

To avoid this  we have,  precisely, the insistence- still audible in left cultural circles as well  — that women are not interested in sameness,  only equality.  Sameness within  the new savarna order would mean that women may take caste power and that may even make them conspire to impose a cultural agenda in their favour, proscribing scriptural authority that sanctions make authority.  It is not merely the love of ‘Indian culture’, but also this fear that makes the Indian right wing  and the still-savarna reformers on the left embrace the infamous despoilation of women’s public voice – in two different ways-during last year’s  savarna mutiny against the Supreme Court’s verdict about  the entry of women of menstruating ages into Sabarimala.

Of course visions of feminist utopia  have been strikingly different in that they envisage the wholesale elimination of all forms of patriarchy, but then when both the really-existing left and the right both are interested only in demonising the feminists,  their protestations will be surely ignored.

_____________

A Men’s Association

A meeting that may be held a hundred years into the future
AD 2029 October 1, Tuesday, Kanni 15, 1205, the Kollam Era:  An important convention of Kerala Men’s Association is being held on the westside garden of Smt. VCR Amma M.A. M.L.C.’s house at Kozhikode (Calicut). Sri Narayanan Nambiar (husband of High Court judge L D Amma M.A. B.L.) was chosen to preside to over the meeting based on the suggestion of Smt. TKG Amma B.A. M.R.A.S.’s husband Sri Kannaran, which was seconded by Barrister Smt. B K Amma’s husband Sri. Gopala Menon. In his inaugural speech, the President spoke engagingly about men’s lack of freedom He essentially pondered how in the older times, men were free and were educated, and how they worked and earned when women engaged in domestic duties, serving their husbands, bearing and nurturing their children, and how peace prevailed in households and the society in those days. He spoke in detail, and with considerable poignancy, how, in contemporary times, women have attained education, entered into all government jobs, and become members of the governing bodies and legislatures t and how this has destroyed the freedom of men. Finally, he said, “Dear brothers, there are umpteen illustrations to prove that the brave men who were our ancestors enjoyed freedom in households and the country. I have found reasons to believe there existed a great scripture named Manu-Samhita. In it, it is stipulated that even education must be denied to women. Somewhere I have read that Manu-Samhita is the rule-book for the Hindus. I have been able to find documents proving that women were men’s slaves and women’s worlds were confined to the kitchen and bedroom only – cooking food and taking care of children. Women have destroyed Manu-Samhita completely, without sparing a single copy.
“Freedom is not for women
The Father will save her at adolescence
The Husband will save her at adulthood
The Son will save her at old-age.”

Thus states this scripture of antiquity. It appears that that this section has been redacted out from the edition of this scripture currently in publication. A drama written by a poetess who died 125 years ago is being circulated by the women of our times. Though it was an attempt to prove women were scholarly at those times, however, a sloka confirming that women didn’t have freedom at those times, was included in the print. Also, it can be understood that women wrote poetry rarely and men considered them incapable of it. This was that sloka:

“Didn’t Krishna’s beloved Bhama fight?
Didn’t Subhadra ride a chariot?
Isn’t all this world ruled by Victoria?
If the beauties can accomplish all these,
How will they be incapable to writing a poem?”

What can you decipher from this shloka? Does it not hint that women wrote poetry rarely? That they were considered inadequate to it? If these justifications were given for a woman writing a poem, doesn’t it mean that these were early attempts of women writing poetry? Now, we don’t blame women for being newspaper editors, poets or dramatists. We hinder do not them from being one. We don’t disapprove of them occupying any office, as much as they can. Our sole grievance is against reducing men to slaves capable of only doing domestic work. Is it fair that the burden of care and protection of children they bear is turned into a liability of ours?

They haven’t done enough to meet our educational needs. Despite our raising our need for exclusive schools and colleges many times, they have ignored us. Despite their decision that we are capable of only domestic work and after having forced us into it, they have not provided us with the necessary instruction in domestic work at school. We are being offered the same subjects and textbooks as them. Young women ill-treat youngsters who are forced to study in the same schools as them. Meanwhile, the infamous tale of how a young woman threw a letter at a high school-going youth and how he complained to the principal, and how she did not inquire into the matter at all against the offending woman has been in the news. Headmistresses also do not listen to the complaint that young women are spilling ink on the shirts of young men and bothering them thus! Though exclusive elementary schools have been established for us in a few places, it is a concern that it was all women who were appointed as teachers. Though a few amongst us has risen to become elementary level headmasters, they are harmed by transferring them off to faraway lands.

Apart from all this, women insult us claiming that our vows to our wives – our patnivratyam  – are insufficient and slander us in their newspapers. That few youngsters amongst us are living as ganikanmaar– prostitutes – in certain city houses that they have leased is indeed a great weakness on our side. But the responsibility to abolish it is on the women who rule and they have failed to act on it. A woman member has introduced a bill in the legislature to abolish the system of polyandry and it is deeply concerning that few other women members are opposing the bill. You all must be aware from the invitation that this today’s meeting is being heldwas convened to discuss this matter and send a joint-representation to the Lady Governor. As my time is limited, I conclude my address and request the subsequent proceedings to be held.

(Applause)
 (K R Gopikrishna is a Master’s student of Political Science at University of Hyderabad.)

Against Aachaaram : Kuttippuzha Krishna Pillai on the veneration of Parasurama

This is the fourth in a series titled Against Aachaaram: A Dossier from Malayalam on Kafila. The note below is by J Devika. The excerpt from the essay by Kuttippuzha Krishna Pillai is translated by UTHARA GEETHA.

The formation of the linguistic state of Kerala was the culmination of a long process of negotiation around Malayalam as a common cultural ethos for the new Malayali. It ultimately became a battle-ground on which the defenders and opponents of aachaaram clashed.  Aachaaram – and the brahmin-sudra nexus – had taken a sound beating when the avarna rose up against these in the late 19th and early 20th centuries. However, both these did not go under. Instead, they were transformed – aachaaram was put through the seive of Victorian values, and the part of it that survived this process was hailed as the ‘quintessence’ of Malayali Hindu culture. The brahmin-sudra social contract, long existent as the major axis of both exploitation and oppression in the Malayalam-speaking regions, was soon resurrected as ‘savarna Hindu’. This new elite defined itself in terms of the newly-recovered ‘ Malayali Hindu cultural essence’.

One important way this elite and this insidious cultural identity manoeuvred itself into public discourse was by depicting itself as the cultural core of the new United Kerala. However, the best of Malayali intellectuals of the time, especially the poets — Balamani Amma, Vailoppilly Sreedhara Menon, Edassery Govindan Nair, and even P Kunhiraman Nair – crafted a vision of Kerala that was still rooted in many ways in local culture, nature and ethos, but was removed from aachaaram and its despicable connotations. The degree to which they succeeded in this, and their level of commitment to the destruction of aachaaram varied, but there was a general effort to seek other cultural moorings for the New Kerala. The most prominent of the moves made in this direction was perhaps the resurrection of the myth of the Asura King Maveli and the reimagining of Onam around him, rather than Vamana.

In the excerpt below, Kuttippuzha Krishna Pillai (1900-1971), one of Malayalam’s finest modern intellectuals and champions of free thought and unfettered conscience, makes a scathing critique of the attempts to sneak aachaaram back into imagination of new Kerala during the discussion about it as a unified cultural entity. He takes unerring aim at an image of the father-figure of aachaaram in Kerala, Parasurama, which was mounted at the entrance to a major conference on United Kerala, held at Thrissur in 1947.

[Kuttippuzha Krishna Pillai, ‘Parasurama chithram’, Kuttippuzhayute Prabandhangal Vol.3, Thrissur: Kerala Sahitya Akademi, 1990, pp.85-88]

The Image of Parasuraman

The newspapers have reported that an image of axe-bearing Parasurama has been installed on the tower at the entrance to the Aikya Kerala Nagar. It would be useful if the organizers explained what they mean by this image. The myth of Parasuraman, in sum, is a tale about his act of gifting the land of Kerala which he created by throwing his axe into the sea to Brahmins, to atone for his sin of having murdered Kshetriyakings twenty-one times. Do the organizers assign any value to this grandmother’s tale? Does this picture or this story contain anything that could inspire the creation of United Kerala in the future? Whatever that may be, there may not be many in these times of the twentieth century who will passively suffer the sight of the coffin of such made-up stories carried out and put on display. This image will only be perceived as a black flag symbolizing superstition and slavery by those who desire freedom. If we confer significance to Parasuraman’s history today, that means accepting ideas that besmear the face of humanity, free conscience and modern science. Let us see what all makes up the story:

  1. A Brahmin with supernatural powers strong enough to create land by drying up the sea with just a throw of his axe lived in India.
  2. The whole of Kerala belongs to the Brahmins according to the heirship granted by the donor.
  3. Redemption from sin is possible through making offerings to Brahmins.
  4. You can be absolved of multiple murders through such offering to Brahmins.
  5. Brahmins are the highest and finest caste and their lives are most valuable.
  6. As the whole of the earth belongs to the Brahmins, other castes are their mere tenants.
  7. Due to the same reason, the ruling powers are also Brahmin.

 

How many of those celebrating the United Kerala celebrations today at Thrissur believe the notions listed above? We ought to introspect on how these kinds of superstitions have pushed Malayalis, especially Hindus, into utter degradation, and about the many ways in which they were reduced to mere menials of the Brahmins. So many are the aachaaram-procedures and blind beliefs well-established over centuries, that this disgusting servitude has permeated the blood of the Savarna and is now dried up into an ugly stain. The blind aacharam of making offerings to the brahmins has cost the savarna Hindus so many lakhs of rupees! [And yet] isn’t this idiotic practice still embraced by many? Brahmin landlordism has its roots in this story of Parasuraman. How many lakhs of Keralites were exploited by the economic system built upon this! Have they attained freedom from this economic exploitation even today?

Even today, it is upon the slogan Go brahminaibhya shubhamasthu nithyam that the Hindu kings wield their sceptre. Good things should befall the Brahmins and the cows which provide them with milk and butter; to hell with others! Look how deep the Brahminical roots have sunk! Can’t you see its dark shadows on all aspects of a Keralite’s life? This image of Parasurama is in actuality the very slavishness of the savarnas to brahmins sunk deep in their subconscious raising its head. It is a disgraceful self-espoused flag of slavery even to them. When that is the case of the savarna, not to speak of the avarna!  They cannot bear it even for a moment. It is the veritable caste-devil which has given rise of six or seven lakhs of abjected and oppressed people. And this is just about the Hindus. Think about another side. Does ‘Keralite’ only refer to Hindus? What worth does this image of Parasuraman hold for the people belonging to other religions? Do not Christians, Muslims, Jews and other communities have an equal status in United Kerala? The utter inappropriateness of an image of a Brahmin clutching his weapon belligerently, reiterating Brahmanical control over the whole world placed in front of a hall in which the United Kerala conference is held for all Keralites irrespective of religion and caste, is surely worth thinking about. Such images do not encourage friendship among different religious groups. Rather, they sow the seeds of disharmony and competition. Some might strain hard to reinterpret this picture and confer new meaning(s), attempting to connect it to modern ideas. They should understand that the common people would still comprehend it with reference to existing meaning conventions. It is impossible to uproot centuries-old deep-rooted meanings and channels of faith with a new interpretation. Is it not evident that Mahatma Gandhi is failing miserably in his attempts to reinterpret the Varna system and the chanting of Ram’s name as he strives to advocate the unity of all religions and to develop goodwill among Hindus and Muslims? Aren’t the bloodbaths of North India today a result of his journey through this dangerous path for well over twenty-five years? Religion, in its everyday meaning and tradition, would culminate in collective insanity. Gandhiji’s toils only helped to inflame it all the more.

We should particularly remember that people trying to dig up the Aryan culture under new names and forms are manuring religious fanaticisms dormant in humanity. The display of monsters from the past, like this image of Parasurama will result in such ugly outcomes. I think there are already disputes and clashes regarding the same in the newspapers. Only images that inspire brotherhood among over the one and a half crore of Keralites should be exhibited. This image of Parasuraman which proclaims Kerala’senslavementto brahmins and blind belief in religion should hereby be removed immediately. It would be amusing to know how the non-violent followers of Gandhi view this representation of a man who committed murder twenty-one times. As it is, they who are the chief trumpeters of United Kerala. It is also very amusing that the very first sight that will fall upon the Hallowed Eyes of the Rajah of Cochin, who will arrive in honour to inaugurate the conference, will be of a Kshatriya-slayer!!

 

Uthara Geetha is currently an Erasmus Mundus scholar at the Centre for Women Studies, University of York.

Against Aachaaram: When is Your Cloth Clean/Pure/ Both?

This is the third in the series titled Against Aachaaram: A Dossier from Malayalam on Kafila. Both excerpts have been chosen and translated by HARIKRISHNAN S. The prefatory note below is by J Devika. They are about the notions of purity of clothing harboured by the traditional caste elite in Kerala, which were revised by the neo-savarna of twentieth century Kerala.

The neo-savarna refers to a twentieth-century social formation that comprises of the upper-caste elite of traditional Kerala – the sudras (nair and ambalavasi), the samanthas and kshathriyas (the members of erstwhile ruling houses, minor and major), and the brahmins. The richer sections of the ex-untouchable Ezhava caste-community who have in effect abandoned the teachings of their chosen Guru, Sree Narayana, now actively seek membership in the neo-savarna, but are yet to be accepted fully.

Continue reading Against Aachaaram: When is Your Cloth Clean/Pure/ Both?