അഭിമന്യുവധം ഉയർത്തുന്ന കാതലായ പ്രശ്നം

സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻറെ മാതാവിൻറെ വിലാപം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത്. ആ ശബ്ദം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നതേയില്ല.

Continue reading “അഭിമന്യുവധം ഉയർത്തുന്ന കാതലായ പ്രശ്നം”

Statement condemning the attack on Advocate Sudha Bhardwaj

​​We the undersigned wish to place on record our utter disgust, contempt and outrage at the latest in the series of machinations by Republic TV, working to its brief as a propagandist for the ongoing crusade against all those who take public stands in defence of democracy, secularism, human rights, Constitutional propriety and rule of law.

Republic TV’s latest target is Advocate Sudha Bharadwaj, National Secretary of the People’s Union for Civil Liberties, Vice President of the Indian Association of Progressive Lawyers and Visiting Professor at the National Law University Delhi. She is widely-known for her three decades of work as a trade unionist, human rights defender, environmental lawyer and a respected advisor to several state institutions including the state legal aid bodies and the National Human Rights Commission. Continue reading “Statement condemning the attack on Advocate Sudha Bhardwaj”

Media professionals protest against government proposal to regulate online media

In a letter to Ms Smriti Irani, Minister of Information & Broadcasting, a group of over 100 journalists and other professionals related to online media  expressed concern over the government proposal to extend traditional broadcasting rules and restrictions to the Internet. This could have a drastic impact on a medium that is widely credited with making the media and information landscape more open and democratic across the world, their letter said. 

A website, https://onlinefreedomfoundation.org, has also been set up to allow ordinary citizens to oppose the move to regulate online content.

Letter to Minister of Information & Broadcasting

We are a group of Indian citizens who depend on the Internet to gather and share information on a daily basis.

We have come to know that this ministry has issued an order dated Apr 4, 2018 seeking to establish content regulations for the Internet modeled on those applicable for traditional media like print and TV. This letter is to place on record our feedback on the said order.

In the order, you make the following statements: Continue reading “Media professionals protest against government proposal to regulate online media”

From Nangeli to Rima Kallingal: Who are fit to claim Nangeli’s Legacy?

I

The recent reference to how the distribution of food in Malayali homes is often skewed against women by the actor Rima Kallingal in a recent talk has sparked off yet another round of attacks against feminists in Kerala. It is interesting to see how this seems to have brought together men of all political stripes and colours (may I say, from pro- and anti-Hadiya camps!). The attacks range from mild smirking to outright abuse, but are equally revealing of the fear of women’s feminist self-assertion. So even those men who supported Hadiya’s decision to choose her faith and community find it hard to swallow when women start laying bare the injustices of the ubiquitous patriarchal family, fearing that there may be an implicit choice in this criticism, to move away from the patriarchal family, and indeed, craft other non-patriarchal forms of intimate connection and commitment. After all, whatever be the community, the patriarchal family is acknowledged by patriarchal authorities everywhere as the foundation Continue reading “From Nangeli to Rima Kallingal: Who are fit to claim Nangeli’s Legacy?”

Statement about the attacks on Dalits in Bhima Koregaon & the Subsequent developments in Maharashtra : Umar Khalid

Guest Post by Umar Khalid

I went to Maharashtra as I along with other activists and intellectuals were invited to come there. I along with others was a guest there. And I would remember fondly the love and support that I received in Pune and Mumbai. I would remember the resilience and enthusiasm of the people I met and their resoluteness to fight Manuvaad and centuries old casteist tyranny. I would remember the immense inspiration that I felt, when we paid homage to Jyotiba Phule and Savitribai Phule in Phule-wada, Pune. And, No I will not let two days of media trials by a few TV anchors, who are more of professional howlers, spoil these wonderful memories. I will not let their criminal cacophony and mindless vilification of me, Jignesh & others shadow my beautiful memories of Maharashtra.

The state of Maharashtra as well as the rest of the country is at a critical juncture today. On the one hand are forces in power who want to push our country back to many centuries and on the other are people who are resisting this Neo-Peshwahi, the casteist-communal-fascist regime of BJP-RSS. In my speech at Elgar Parishaad on 31st December 2017, I had said that the year 2018 is going to be a very challenging one. The last 3 and half years of the Modi Sarkar has exposed the BJP’s jumlas of Ache Din and Vikas as hollow, bitter and brutal lies.

As the General Elections of 2019 approach, BJP/RSS will now resort to creating civil strife amongst the people, polarising them on the basis of caste and religion and unleashing attacks on muslims and Dalits. The developments over the last few days vindicate me, a little too soon. Several regions of Maharashtra are in the midst of an acute agrarian distress. Both Marathas and Dalits are victims of this agrarian crisis that has been precipitated by the policies of both Modi and Fadnavis. The BJP/RSS regime has no resolution to offer to the farmers of Maharashtra. Therefore, unleashing attacks on Dalits through their hoodlums and portraying it as a caste clash between Dalits & Marathas will remain their only strategy. Continue reading “Statement about the attacks on Dalits in Bhima Koregaon & the Subsequent developments in Maharashtra : Umar Khalid”

An open letter to Brinda Karat: why do female supporters of the Kerala CPIM spew such venom at Hadiya?

Dear Comrade

I can hardly describe the joy and relief I felt reading your piece on the Hadiya case in the Hindu yesterday. By now I am nearly deaf from the cacophony of misogyny, islamophobia, and sheer short-sighted rage that CPM supporters on Facebook are unleashing against this young woman.

Your voice of sanity, Comrade, is therefore a great restorative. If not for your writing, one could have well thought that the CPM was nothing more than a bunch of short sighted, power hungry, strategisers, whose total lack of ethics and values is covered up by a vapid, outdated rationalism and an equally problematic liberalism. You refuse to condemn Hadiya for choosing Islam. You acknowledge that she is brave. You unequivocally reject the father and other minions of patriarchy. You rightly criticise state patriarchy evident in the Supreme Court. Unlike many CPM supporters here, you have no illusions about the times we live in; you are clearly aware that the NIA is not something which will spare us if we stay good. Importantly, you put paid to the idea that the High Court judgement that sanctioned her illegal custody was justified — an idea assiduously nurtured by certain public figures allied with the CPM against religious Muslims. Comrade, thank you again for being so forthright and in the face of snarling islamophobes in your own ranks actually gunning for the voice you raised against her illegal custody long back.

Continue reading “An open letter to Brinda Karat: why do female supporters of the Kerala CPIM spew such venom at Hadiya?”

Thoughts on the Continuing Assault on Women’s Rights and Progressivist Gaslighting in Kerala

After the atrocious indifference and trivialisation of domestic violence displayed by the sneering alpha-male brigade of the CPM during the discussion of the Hadiya Case, nothing surprises me. However, it appears important to point out how such callousness is indeed becoming normalised here alarmingly. It seems that the gains of women’s movement which made violence against women at home something beyond an intimate private affair, a ‘family quarrel’, are being steadily depleted. Of course, we did see how so many smooth-talking liberal CPM-oriented or purportedly-rationalist young male intellectuals went ballistic at the mere suggestion that they are blind to the domestic violence in Hadiya’s imprisonment. Also intriguing was their persistent defense of the father’s right to keep an adult, mentally fit, educated daughter immobile and imprisoned because he feared for her safety. Continue reading “Thoughts on the Continuing Assault on Women’s Rights and Progressivist Gaslighting in Kerala”