നായർസമുദായാഭിമാനികളോട്: ശബരിമലപ്രശ്നം ഉയർത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ

നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ശബരിമലപ്രശ്നത്തിൽ പുനഃപരിശോധനാഹർജി സമർപ്പിച്ച സ്ഥിതിയ്ക്ക് ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് നായർസമുദായത്തിൽ ജനിക്കാനിടയായ ഒരു സ്ത്രീയെന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കാനുണ്ട്.

Do Not Ride the Tiger of Hindtuva: Sabarimala Entry and Hindutva Women

The Supreme Court judgment on women’s entry into Sabarimala has got Hindutva women in Kerala into a hand-wringing, hair-tearing frenzy, and that is to put it lightly. I say ‘Hindutva women’ deliberately, to refer to a sub-set of Hindu women, who (1) believe, like the RSS chief, that the Hindu(tva) lion is under threat from … More Do Not Ride the Tiger of Hindtuva: Sabarimala Entry and Hindutva Women